اتحادیه تعاونی
ماده ۴۳_ اتحادیه تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تامین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می گردد:
۱_ ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالابردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضا آنها و گسترش تعلیمات تعاونی
۲_ ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون
۳_کمک به ساماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های موضوع فعالیت خود
۴_ کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی ها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی
۵_ ارائه خدمات اداری، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری،اعتباری،تشکیل صندوق های قرض الحسنه و سایر فعالیت های اقتصادی مورد نیاز تعاونی های عضو
۶_ تامین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی های عضو
۷_ارائه خدمات فنی، تخصصی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنان, خدمات مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها
۸_ نظارت بر التزام تعاونی های موضوع فعالیت خود  به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط
۹_ حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها